Opći uvjeti najma

1. CIJENA NAJMA

Cijena najma pokriva upotrebu potpuno opremljenog plovila, osiguranje plovila iznad vrijednossti ugovorenog depozita i osobno osiguranje posade. Cijena najma ne pokriva troškove goriva i ostalih potrepština, naknadu za posadu Vlasnika ili Najmodavac plovila i ostale posebne usluge, troškove marine i veza tijekom najma.


2. PLAĆANJE

Način plaćanja je sljedeći:

  • 30% cijene najma po odobrenom upitu
  • 70% cijene najma – prvi dan najma


3. OBVEZE NAJMOPRIMACA

Najmoprimac se obvezuje ploviti u hrvatskim teritorijalnim vodama. Podaci o Vlasniku plovila Najmoprimcu će biti dostavljeni prije početka najma, zajedno sa svim ostalim neophodnim informacijama vezanim za preuzimanje plovila. Najmoprimac se obvezuje da neće iznajmiti ili posuditi plovilo bilo kojoj drugoj osobi, da plovilom neće sudjelovati na natjecanjima, te da neće koristitit plovilo u bilo koje gospodarske svrhe, uz profesionalno ribarenje, školu jedrenje i sl., kao i da će ploviti samo uz sigurne vremenske uvjete.

Najmoprimac je obavezan poštovati carinska i ostala pravila i propise, te se prilikom upravljanja plovilom i korištenja inventara i opreme odnositi s pažnjom. U slučaju da se plovilo iznajmljuje bez skipera, Najmoprimac izjavljuje da posjeduje valjanu dozvolu za voditelja plovila, a u suprotnom će upravljanje plovilom prepustiti članu posade koji ima navedenu dozvolu.

Najmoprimac je odgovoran za sve prekršaje pravila plovidbe i ostalih pravila, čak i nakon isteka najma.


4. BRODSKI DOKUMENTI

Plovilo je isporučeno sa svim valjanim dokumentima potrebnim za iznajmljivanje i Najmoprimac je obavezan čuvati ih tijekom najma.


5. PREUZIMANJE BRODICE

Vlasnik ima obvezu isporučiti plovilo Najmoprimcu čisto i uredno, spremno za plovidbu te potpuno opremljeno, s punim spremnicima vode i goriva. Tijekom cijelog razdoblja najma plovilo ostaje vlasništvo Vlasnika plovila. Prije potpisivanja ovog Ugovora Najmoprimac je obavezan pregledati opće stanje plovila i utvrditi slaže li se popis opreme i inventara sa stvarnim stanjem. Sve manjkavosti i nedostaci na plovilu i opremi neutvrđeni pri preuzimanju plovila, ne daju za pravo Najmoprimcu tražiti nižu cijenu najma.


6. POLOG

Prije preuzimanja plovila Najmoprimac ostavlja Vlasniku obvezan polog u gotovini od 500€. Polog će se u potpunosti vratiti Najmoprimcu ukoliko plovilo na ugovoreno vrijeme vrati uredno i neoštećeno s punim spremnicima goriva. Ukoliko je plovilo iznajmljeno sa skiperom Vlasnika, Najmoprimac je također obvezan ostaviti polog koji ne pokriva troškove nastale uslijed skiperove nepažnje i lošeg upravljanja plovilom i opremom.


7. PRODULJENJE RAZDOBLJA NAJMA

Ukoliko Najmoprimac želi produljiti razdoblje najma, mora se vratiti u dogovorenu krajnju luku, kontaktirati Vlasnika plovila na vrijeme i zatražiti pismenu suglasnost za novo vrijeme i mjesto povrata plovila.


8. ODUSTAJANJE OD NAJMA

Ako zbog bilo kojeg razloga Najmoprimac i njegova posada odustanu od najma nakon preuzimanja plovila, Vlasnik će zadržati potpuni iznos cijene najma i teretiti Najmoprimaca za sve troškove koji mogu nastati uslijed odustajanja. Ukoliko Najmoprimac odustane od najma četiri tjedna prije početka najma, Vlasnik zadržava 30% cijene najma.


9. LOMOVI I OŠTEĆENJA

O svim lomovima i oštećenjima, bez obzira na uzrok, Najmoprimac mora odmah izvijestiti Vlasnika koji će obavijestiti Najmoprimca o načinu izvršenja potrebnih radova i/ili zamjene opreme. Neovlašteni popravci i zamjena dijelova opreme bit će obavljena na trošak Najmoprimaca.


10. ODGOVORNOST VLASNIKA

Ako zbog bilo kojeg razloga, a izvan odgovornosti Najmoprimaca plovilo ne može biti korišteno, Najmoprimac može tražiti povrat dijela uplaćenih sredstava za one dane kada nije kristio plovilo. Vlasnik će nastojati osigurati zamjensko plovilo sličnih ili boljih karakteristika, a po istoj cijeni najma.


11. POVRAT BRODICE

Najmoprimac je obvezan plovilo vratiti Vlasniku na ugovoreno mjesto u ugovoreno vrijeme, čisto i neoštećeno s punim spremnicima goriva. Ukoliko Najmoprimac ne vrati plovilo na ugovoreno mjesto na vrijeme, pristaje platiti Vlasniku trostruku dnevnu cijenu za svaki započeti dan kašnjenja, uz moguće gubitke i troškove prouzročene Vlasniku kašnjenjem plovila. Zakašnjenje može biti opravdano u slučaju više sile samo ako je Najmoprimac odmah o tome izvijestio Vlasnika. Troškovi za izgubljene ili oštećene dijelove plovila ili opreme uzrokovane nepažnjom ili lošom upotrebom od strane Najmoprimaca i njegove posade, odgovornosti su Najmoprimaca, a Vlasnik će taj iznos odbiti od pologa Najmoprimaca. U slučaju da je plovilo vraćeno neuredno i nečisto, Vlasnik će od depozita naplatiti cijenu posebnog čišćenja u iznosu od 30€. Vlasnik će također izvršiti naplatu dopune goriva u slučaju da Najmoprimac ne vrati plovilo s punim spremnicima. Najmoprimac plovilo mora vratiti najkasnije do 19 sati, a svaki sat kašnjenja se naplaćuje 30€.


12. OSIGURANJE

Plovilo, oprema i posada osigurani su za sve slučajeve štete i gubitke iznad franšize koja ovisi o vrsti unajmljenog vozila. Plovilo i sobe osigurani su protiv odgovornosti za štete prouzročene trećoj osobi. Sve štete i/ili gubici pokriveni osiguranjem moraju biti prijavljeni predstavniku Vlasnika odmah po nastanku.


13. ODGOVORNOST NAJMOPRIMACA

Za Najmoprimčeva djela i/ili nepažnju zbog kojih je Vlasnik odgovoran trećoj osobi, a koja nisu pokrivena osiguranjem, Najmoprimac se obvezuje uplatiti Vlasniku sve materijalne i pravne troškove koji mogu nastati zbog posljedica takvih djela i/ili nepažnje. Najmoprimac je posebno odgovoran u slučaju da plovilo bude zaplijenjeno zbog nezakonitih aktivnosti. U slučaju havarije i/ili nezgode Najmoprimac je obvezan pribilježiti tijek događaja ili zatražiti pismenu potvrdu od Lučke kapetanije, liječnika ili drugih ovlaštenih osoba. Najmoprimac je obavezan odmah obavijestiti Vlasnika o takvim događajima.

U slučaju nestanka plovila, nemogućnosti plovidbe, zaplijene plovila ili zabrane plovidbe od strane ovlaštenih ili drugih osoba, Najmorimac je obavezan odmah obavijestiti Vlasnika o takvim događajima. U slučaju nestanka plovila, nemogućnosti plovidbe, zaplijene plovila ili zabrane plovidbe od strane ovlaštenih ili drugih osoba, Najmoprimac je obavezan o tome izvijestiti ovlaštene osobe i Vlasnika. Najmoprimac je obavezan provjeriti količinu ulja u motoru svaki dan. Štete i gubici nastali uslijed nedostatka ulja u motoru odgovornost su Najmoprimca. Oštećenja podvodnog dijela plovila prouzročena Najmoprimčevom nepažnjom i lošim upravljanjem bit će pregledana i popravljena na trošak Najmoprimca.


14. GUBITAK IMOVINE

Odgovornost za gubitak i/ili oštećenje Najmoprimčeve ili tuđe imovine odložene i čuvane na plovilu, operativnom vozilu ili uredu Vlasnika. Potpisom ovog Ugovora Najmoprimac odbacuje sve zahtjeve za nadoknadu takvih gubitaka i/ili oštećenja od strane Vlasnika.